ให้คำปรึกษา วางระบบ เขียนสเปค เพื่อยื่นเสนองาน Project